ZAPYTANIA
OFERTOWE

English version  

     Sprawdј pocztк przez www
  S.GЈУWNA OFERTA O FIRMIE KONTAKT GALERIA
 
 
 


Program Operacyjny Inteligentny Rozwуj, o¶ priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiкbiorstwach, dziaіanie: 3.4 Dotacje na kapitaі obrotowy.

Tytuі projektu: "Dotacja na kapitaі obrotowy dla MAGNEZYTY "GROCHУW" SPӣKA AKCYJNA"

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiкbiorcy w zakresie zapewnienia pіynno¶ci finansowej oraz wsparcia bieї±cej dziaіalno¶ci w zwi±zku z trudno¶ciami finansowymi, ktуre wyst±piіy u przedsiкbiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia dziaіalno¶ci przedsiкbiorstwa

Warto¶ж projektu ogуіem: 323795.43 PLN
Wkіad Funduszy Europejskich: 323795.43 PLN
Beneficjent: MAGNEZYTY "GROCHУW" SPӣKA AKCYJNA


Dotyczy: Akcjonariuszy Spуіki

    Dziaіaj±c na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spуіek handlowych oraz niektуrych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z pујn. zm.) w zw. z art. 402 § 3 k.s.h. niniejszym Zarz±d wzywa do zіoїenia dokumentуw akcji Magnezyty Grochуw S.A. w Grochowej KRS 0000206889.

   Zgodnie z art. 15 wyїej powoіanej ustawy z dniem 1 marca 2021 r. zgodnie wygasa z mocy prawa moc obowi±zuj±ca dokumentуw akcji wydanych przez spуіkк, a uzyskuj± moc prawn± wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodow± wyі±cznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spуіki, їe przysіuguj± mu prawa udziaіowe (przez okres piкciu lat od dnia wej¶cia w їycie ustawy).

Dotyczy: Akcjonariuszy Spуіki

    Dziaіaj±c na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spуіek handlowych oraz niektуrych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z pујn. zm.) w zw. z art. 402 § 3 k.s.h. niniejszym Zarz±d wzywa do zіoїenia dokumentуw akcji Magnezyty Grochуw S.A. w Grochowej KRS 0000206889.

   Zgodnie z art. 15 wyїej powoіanej ustawy z dniem 1 marca 2021 r. zgodnie wygasa z mocy prawa moc obowi±zuj±ca dokumentуw akcji wydanych przez spуіkк, a uzyskuj± moc prawn± wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodow± wyі±cznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spуіki, їe przysіuguj± mu prawa udziaіowe (przez okres piкciu lat od dnia wej¶cia w їycie ustawy).