ZAPYTANIA
OFERTOWE

English version  

     Sprawdź pocztę przez www
  S.GŁÓWNA OFERTA O FIRMIE KONTAKT GALERIA
 
 
 


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: "Dotacja na kapitał obrotowy dla MAGNEZYTY "GROCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA"

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 323795.43 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 323795.43 PLN
Beneficjent: MAGNEZYTY "GROCHÓW" SPÓŁKA AKCYJNA


Dotyczy: Akcjonariuszy Spółki

    Działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) w zw. z art. 402 § 3 k.s.h. niniejszym Zarząd wzywa do złożenia dokumentów akcji Magnezyty Grochów S.A. w Grochowej KRS 0000206889.

   Zgodnie z art. 15 wyżej powołanej ustawy z dniem 1 marca 2021 r. zgodnie wygasa z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę, a uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe (przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy).

Dotyczy: Akcjonariuszy Spółki

    Działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) w zw. z art. 402 § 3 k.s.h. niniejszym Zarząd wzywa do złożenia dokumentów akcji Magnezyty Grochów S.A. w Grochowej KRS 0000206889.

   Zgodnie z art. 15 wyżej powołanej ustawy z dniem 1 marca 2021 r. zgodnie wygasa z mocy prawa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę, a uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe (przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy).